Translated Labs

YOU SAID:

Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypo­trimmato­silphio­parao­melito­katakechy­meno­kichl­epi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opte­kephallio­kigklo­peleio­lagoio­siraio­baphe­tragano­pterygon

INTO JAPANESE

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitatakechymenokichlepikossyphophattoperistekleonoptekephalliokigklopelelalaiosiosiobaphetraganopterygon

BACK INTO ENGLISH

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitatakechymenokichlepikossyphophattoperistekleonoptekephalliokigklopelelalaiosiosiobaphetraganopterygon

INTO JAPANESE

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphiapachomokichlepikossyphophattoperistekleonoptekephalliokigklopelalaiosiosiobaphetraganopterygon

BACK INTO ENGLISH

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphiapachomokichlepikossyphophattoperistekleonoptekephalliokigklopelalaiosiosiobaphetraganopterygon

INTO JAPANESE

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphiapachomokichlepikossyphophattoperistekleonoptekephalliokklopelalaiosiosiobaphetraganopterygon

BACK INTO ENGLISH

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphiapachomokichlepikossyphophattoperistekleonoptekephalliokklopelalaiosiosiobaphetraganopterygon

INTO JAPANESE

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphiapachomokichlepikossyphophattoperistekleonoptekephalliokklopelalaiosiosiobaphetraganopterygon

BACK INTO ENGLISH

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphiapachomokichlepikossyphophattoperistekleonoptekephalliokklopelalaiosiosiobaphetraganopterygon

Equilibrium found!

That didn't even make that much sense in English.

HOT PARTIES

You may want to crash these parties too

2
votes
26Jan11
2
votes
24Jan11
1
votes
21Jan11
1
votes