Translated Labs

YOU SAID:

Ал майни сөөктөрү сыяктуу эле, жакшы керебет менен да төшөнүп, каалаган ватфетин каалай алат!

INTO JAPANESE

Алмайнисөөктөрүсыяктууэле、жакшыкеребетменендатөшөнүп、каалаганватфетинкаалай

BACK INTO ENGLISH

A

INTO JAPANESE

A

BACK INTO ENGLISH

A

Equilibrium found!

Okay, I get it, you like Translation Party.

HOT PARTIES

You may want to crash these parties too

1
votes
18Aug12
1
votes
18Aug12
1
votes
22Aug12
1
votes
17Aug12
1
votes