Translated Labs

YOU SAID:

Desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu desu because.

INTO JAPANESE

ですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですですので。

BACK INTO ENGLISH

Is is is is is is is is is is is is is is is is is in.

INTO JAPANESE

は。

BACK INTO ENGLISH

carried out in

INTO JAPANESE

BACK INTO ENGLISH

carried out in

Equilibrium found!

Okay, I get it, you like Translation Party.

HOT PARTIES

You may want to crash these parties too

2
votes
19Aug09
1
votes
19Aug09
1
votes
19Aug09
1
votes
19Aug09
16
votes
19Aug09
1
votes